Zverejňované informácie - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 
  • Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba).

  • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.

  • Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.

  • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.

  • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.

  • Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.
 
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov - úplné znenie zákona  

Žiadosť o poskytnutie informácie - tlačivo
 

Povinné zverejňovanie informácií
 
Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:
  
a) spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry (informácia je uvedená na Hlavnej stránke)

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh podnet, sťažnosť alebo iné podanie
 
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byt splnené
d) postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

e) prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií Obecnej knižnice
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah