Podujatia 2013 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Podujatia v roku 2013
„Nové knihy – nové možnosti“
V novembri 2013 naša organizácia zareagovala na výzvu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na akvizičnú činnosť knižníc. Následne na to sme vypracovali projekt pod názvom „Nové knihy – nové možnosti“, ktorý bol zameraný na nákup nových knižničných jednotiek do našej knižnice.

Zámerom projektu bolo dosiahnuť obnovu zastaraného knižničného fondu a zabezpečiť aktuálnosť knižničných jednotiek.

Cieľom projektu bolo doplnenie knižničného fondu o aktuálne zdroje pre potreby ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania.

Výsledkom projektu bolo poskytnúť kvalitné zdroje informácií pre návštevníkov knižnice; prezentácia slovenských autorov; aktívne využitie voľného času všetkých sociálnych skupín obyvateľstva a lepšia orientácia v knižnici a v knižnom fonde.

V apríli 2014 sme dostali avízo z ministerstva, že nám projekt schválili a poskytnú nám dotáciu vo výške 700 €. Hoci sme pôvodne žiadali podstatne vyššiu sumu, aj tak sme sa potešili.

Počas prázdninových mesiacov júl – august 2014 sme zakúpili z poskytnutej dotácie celkom 106 nových knižničných jednotiek a tak sme aspoň z časti obnovili zastaraný fond našej knižnice. Z celkového počtu 106, sme zakúpili 41 ks knižničných jednotiek pre deti a mládež, 13 ks náučných publikácií pre deti a mládež, 40 ks spoločensko-vedných a náučných knižničných jednotiek pre dospelých, 12 ks beletrie pre dospelých.

Aj naša obec, ako zriaďovateľ Obecnej knižnice, sa podieľa na obnove nášho knižničného fondu. K 31.8.2014 sme z prostriedkov obce zakúpili 163 nových titulov. Sme radi, že aj s pomocou obce sa nám postupne darí plniť ciele projektu − aktualizovať knižničné zdroje pre potreby ďalšieho vzdelávania a na aktívne využívanie voľného času všetkých sociálnych skupín obyvateľstva.

Veríme, že nové knihy ako nové možnosti budú prínosom pre ďalšie aktivity knižnice vo forme besied, seminárov v nasledujúcom období.
7. 9. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah